Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości

Wójt Gminy Kamiennik zaprasza do złożenia oferty na ,,Operatu szacunkowego nieruchomości”

1. Zamawiający: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie 23 operatów szacunkowych na działki o nr ewidencyjnym:

 • działka zabudowana o nr ewid. 12/1 o pow. 1,293 ha, położona w Karłowicach Wielkich;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 263/2 o pow. 0,1630 ha położona w Lipnikach;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 152/3 o pow. 0,0068 ha położona w Chocieborzu;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 176 o pow. 0,0500 ha położona w Kłodoboku;
 • działka zabudowana o nr ewid. 43/1 o pow. 0,7000ha położona w Cieszanowicach;
 • działka częściowo zabudowana o nr ewid. 248/1 o pow. 0,0700 ha położona
  w Kłodoboku;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 254/2 o pow. 0,1500 ha położona w Kłodoboku;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 91/2 o pow. 0,0512 ha położona w Białowieży;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 127/1 o pow. 0,0119 ha położona w Białowieży;
 • działka zabudowana o nr ewid. 152/1 o pow. 0,0211 ha położona w Chocieborzu;
 • działka zabudowana o nr ewid. 212/5 o pow. 0,3000 ha położona w Kamienniku;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 380/4 o pow. 0,0230 ha położona wGoworowicach;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 112/19 o pow. 0,1800 ha położona w Karłowicach Wielkich;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 112/20 o pow. 0,0300 ha położona w Karłowicach Wielkich;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 238/1 o pow. 3,2400 ha położona w Goworowicach;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 380/2 o pow. 0,0098 ha położona w Goworowicach;
 • działka zabudowana o nr ewid. 380/3 o pow. 0,1295 ha położona w Goworowicach;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 66/3 o pow. 0,0400 ha położona w Kamienniku;
 • działka zabudowana o nr ewid. 251/1 o pow. 0,3527 ha położona w Kamienniku;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 246/7 o pow. 0,1400 ha położona w Kamienniku;
 • działka częściowo zabudowana o nr ewid. 291/1 o pow. 0,0900 ha położona
  w Kamienniku;
 • działka zabudowana o nr ewid. 291/2 o pow. 0,0700 ha położona w Kamienniku;
 • działka częściowo zabudowana o nr ewid. 196 o pow. 0,5300 ha położona w Szklarach;
 • działka niezabudowana o nr ewid. 246/10 o pow. 0,0061 ha położona w Kamienniku

3. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/ roboty budowlane (niewłaściwe skreślić)

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 maja 2018 r.

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 1515
w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik lub
 • elektronicznie: ug@kamiennik.pl

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Justyna Maluśki – Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
i działalności gospodarczej Urząd Gminy w Kamienniku ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik  pok. 2, tel. 77 4312135 wew. 12

8. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego faktury/rachunku za usługę.

Informacje uzupełniające:

 1. Oferta musi zawierać nazwę zadania, którego dotyczy.
 2. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

……………………………

                                               (podpis Zamawiającego)

Ponadto oświadczam iż:

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

2) posiadam wszystkie wymagane prawem uprawnienia.

3)  wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

4) wyrażam zgodę na podpisanie umowy określającej szczegółowo warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

………………….. dn. …………..2018r.

 

…………………………………………..

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)                                                                             ………………………………

         (pieczątka wykonawcy)