Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość na okres, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie umieszcza się także w prasie lokalnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 06.02.2018 roku

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości:

1. Opis nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 147/2

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

  • Powierzchnia nieruchomości: 0,1700 ha
  • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształtu regularnego, położona na terenie płaskim w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej; R- tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych
  • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.  Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.
  • Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 22.09.2017 r. - w terminie od 22.09.2017 r. do 06.11.2017 r. wyznaczono termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wniosków nie złożono.
  • Rodzaj zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  • Cena nieruchomości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT

2. Procedura sprzedaży:

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od 06.02.2018 r. do 12.03.2018 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowiny Nyskie, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.bip.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

dnia 12.03.2018 r.

w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 o godz. 9:00

 

Cena wywoławcza: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT

Wadium: 1 950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu,
z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy Kamiennik BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050 w nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2018 r. – włącznie.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg – działka nr 147/2 Kłodobok”. Jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu
i warunkami przetargu.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Kamiennik, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości, dodatkowo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo
(w oryginale lub kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis
z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku  wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego- art. 37 §  1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Kamiennik.

Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informację dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach od 715- 1515 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 2, tel. 77/4312135.