Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik.

§2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik  do Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Kamiennik  z dnia 30.01.2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na terenie Gminy Kamiennik.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Cieszanowice nr 43

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 162

Obręb: 0003

KW: nr OP1N/00018899/1

Powierzchnia działki: 2,5000 ha

  • Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu: Nieruchomość gruntowa położona w Cieszanowicach nr 43, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, w skład której wchodzi działka gruntowa zabudowana oznaczona numerem 162 k.m2 stanowiąca grunty rolne zabudowane o obszarze 2,5000 ha. Działka gruntowa jest zabudowana i posadowione są na niej:

- budynek portierni o powierzchni użytkowej 39,60 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym papą,

- wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 618,45m2, wybudowany w 1965 roku
w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjnej, z dachem dwuspadowym krytym eternitem,

- cielętnik o powierzchni użytkowej 151,34 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn o powierzchni użytkowej 439,92 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn na zboże z częścią biurową o powierzchni użytkowej 993,58 m2, wybudowany
w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- wiata z koszem zasypowym i wieżą o powierzchni zabudowy 98,00 m2, wybudowany w 1965 roku w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym blacha falistą,

- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,43 m2, wybudowany w 1965 roku
w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn nawozowy o powierzchni użytkowej 968,20 m2, wybudowany w 1965 roku
w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- budynek wagi o powierzchni użytkowej 23,25 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

PSz,P-9 – teren istniejącej bazy magazynowo- składowej w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: Czas oznaczony do 5 lat
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) miesięcznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr XXIX/156/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi). Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Kamiennik.
  • Termin wznoszenia opłat: Do 20- go każdego miesiąca
  • Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 21 dni tj. od dnia 30.01.2018 r. do 20.02.2018 r  oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl oraz www.bip.kamiennik.pl.