Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Kamiennik.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 82/3

Obręb: 0012

KW: nr 31759

Powierzchnia nieruchomości: 0,3727 ha

  • Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3727 ha
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UO, ZPp-3- teren istniejącego zespołu szkolno- przedszkolnego. Podstawowe przeznaczenie terenu  utrzymuje się bez mian. Projektuje się powiększenie terenu rekreacyjnego w kierunku północnym tj. połączenie zieleni rekreacyjnej szkolnej
    z istniejąca zielenią parkową na terenie ZP, MW, UA, UK-15.

Sposób zagospodarowania: pod działalność gospodarczą

Termin zagospodarowania nieruchomości: Czas oznaczony 2 lata

  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 820,00 zł rocznie + 23% VAT  (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni gruntów 2,20 zł), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości
  • Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy
  • Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego
  • Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 21 dni tj. od dnia 05.12.2017 r. do 26.12.2017 r  oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl