Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie;
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz.

 

    Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. Poz. 1073 z późn.zm.), uchwał Rady Gminy Kamiennik:

  • Nr XXI/108/16 z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie;
  • Nr XXI/105/16 z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów w/w zmian planów, w dniach od 06.12.2017r. do 10.01.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, 48-388 Kamiennik , ul 1 Maja 69, pok. Nr 3, w godzinach pracy urzędu.

 

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.01.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. Nr 3, o godz. 10.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów miejscowych może wnieść uwagi.

       Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kamiennik w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kamiennik , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy) na adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2018r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z:

- art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn.zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmian planów,

- art. 48 pkt 1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie wyrażających zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Kamiennik odstąpił od przeprowadzenia w/w strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w zmian planów, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2 organ opracowujący projekty zmian planów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

   Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] informuję o możliwości zapoznania się z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektów w/w zmian planów miejscowych oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Kamiennik.

W przedmiotowych sprawach postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                   

                                                                    Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                          Kazimierz Cebrat