Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary nr 24

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 911

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00060685/7 (KW dla działki); KW dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej nie mam założonej księgi wieczystej

  • Powierzchnia nieruchomości gruntu: 0,1429 ha w tym 3775/10000 cz. w prawie własności gruntu i części wspólnych budynku
  • Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2 pow. 48,20 m2
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej tj: zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym
  • Rodzaj zbycia: na rzecz najemcy
  • Wartość nieruchomości 17 100,00 w tym: wartość lokalu: 10 100,00 zł oraz wartość udziału w 3775/10000 cz. w prawie własności gruntu 7 000,00 zł
  • Wysokość wnoszenia opłat przed podpisaniem aktu notarialnego:

Lokal: jednorazowo po bonifikacie 70% - 3 030,00 zł

Grunt: jednorazowo po bonifikacie 70% - 2 100,00 zł

  • Uwagi: Powierzchnia nieruchomości gruntu podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.
  • zwolnione z podatku Vat

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od 31.10.2017 r. do 21.11.2017 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowiny Nyskie, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.bip.kamiennik.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.