Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1405 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wójta Gminy Kamiennik decyzji Nr OŚ.6220.5.2016.MŁ z dnia 18.10.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych PE i PP – w zakładzie przedsiębiorstwa RYDTRANS Sp. z o.o. lokalizacja: miejscowość Karłowice Wielkie”.

Decyzja została wydana dla inwestora- Spółki z o. o. RYDTRANS z/s przy ul. Ofiar Terroru 76 A, 44 – 280, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Kukucz.

Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowanie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik oraz w miejscu realizacji inwestycji.

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat