Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości:

1. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest na I piętrze w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym położonym w Szklarach nr 24, posadowionym na działce nr 911.

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 911

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00060685/7 (KW dla działki); OP1N/000606886/4 (KW dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej)

Z lokalem związany jest udział 3046/1000 w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku.

  • Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 38,90 m2 położony w Szklarach nr 24.
    W skład lokalu wchodzą: kuchnia, 2 pokoje I piętrze. Lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym przez 1939 r. w technologii tradycyjnej, posadowionym na działce nr 911.
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej tj. zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym
  • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
  • Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 09.06.2017 r.- w terminie od 09.06.2017 r. do 25.07.2017 r. wyznaczono termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – wniosków nie złożono.
  • Rodzaj zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  • Cena nieruchomości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT

I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 20 września 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, a nieruchomość nie znalazła nabywcy.

2. Procedura sprzedaży:

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od 06.10.2017 r. do 10.11.2017. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.bip.kamiennik.pl.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

dnia 10.11.2017 r.

w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 o godz. 12:00

Cena wywoławcza: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT

Wadium: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy Kamiennik BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050 w nieprzekraczalnym terminie do 06.11.2017 r. – włącznie.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg II – Lokal nr 3 w Szklarach”. Jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Kamiennik, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości, dodatkowo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego- art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Kamiennik.

Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informację dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15- 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 maja 69,
48-388 Kamiennik, pokój nr 2, tel. 77/4312135


DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (14,72KB)