Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 40/2017

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 09.06.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Kamiennik zarządza co następuje:  

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przedstawione
w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym wiąże:

- poz. 1 do dnia 12.05.2018 r.

- poz. 2,3 do dnia 13.02.2018 r.

- po. 4 do dnia 10.03.2018 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do  Zarządzenia 

Wójta Gminy Kamiennik

Nr 40/2017 z dnia 09.06.2017 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 681/3

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0393 ha
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka

o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu.

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej
 • Rodzaj zbycia: Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.2147 ze zm.)
 • Wartość budynku lub lokalu: -
 • Wartość gruntu: 2 800,00 zł
 • Wysokość wnoszenia opłat przed podpisaniem aktu notarialnego:

Grunt: jednorazowo 2 800,00 zł

 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.
 • do ceny nabycia ustalonej w drodze bezprzetargowej zostanie doliczony podatek vat wysokości 23%

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik, ul. Słoneczna 5

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 280/1

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00077652/9

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1261 ha w tym 309/10000 cz. w prawie własności gruntu i części wspólnych budynku
 • Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2 pow. 59,87 m2
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UA, UK, UI-15- teren istniejących usług w zakresie kultury, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony bezpieczeństwa. Podstawowe przeznaczenie terenu utrzymuje się bez zmian.
 • Rodzaj zbycia: Na rzecz najemcy
 • Wartość budynku lub lokalu: 46 000,00 zł
 • Wartość gruntu: 7 000,00 zł
 • Wysokość wnoszenia opłat przed podpisaniem aktu notarialnego:

Lokal: jednorazowo po bonifikacie 40% - 27 600,00 zł

Grunt: jednorazowo po bonifikacie 40% - 4 200,00 zł

 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.
 • zwolnione z podatku Vat

 

3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik, ul. Słoneczna 5

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 280/1

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00077652/9

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1261 ha w tym 402/10000 cz. w prawie własności gruntu i części wspólnych budynku
 • Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 pow. 71,26 m2
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UA, UK, UI-15- teren istniejących usług w zakresie kultury, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony bezpieczeństwa. Podstawowe przeznaczenie terenu utrzymuje się bez zmian.
 • Rodzaj zbycia: Na rzecz najemcy
 • Wartość budynku lub lokalu: 57 000,00 zł
 • Wartość gruntu: 9 000,00 zł
 • Wysokość wnoszenia opłat przed podpisaniem aktu notarialnego:

Lokal: jednorazowo po bonifikacie 40% - 34 200,00 zł

Grunt: jednorazowo po bonifikacie 40% - 5 400,00 zł

 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.
 • zwolnione z podatku Vat

 

4. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary nr 24

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 911

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00060685/7

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1429 ha w tym 6945/10000 cz. w prawie własności gruntu i części wspólnych budynku
 • Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 pow. 88,80 m2
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej tj: zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym
 • Rodzaj zbycia: na rzecz najemcy
 • Wartość budynku lub lokalu: 18 700,00 zł
 • Wartość gruntu: 12 900,00 zł
 • Wysokość wnoszenia opłat przed podpisaniem aktu notarialnego:

Lokal: jednorazowo po bonifikacie 70% - 5 610,00 zł

Grunt: jednorazowo po bonifikacie 70% - 3 870,00 zł

 • Uwagi: nieruchomość jest obciążona najemca z umową na czas nieokreślony.Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.
 • zwolnione z podatku Vat

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie na okres 21 dni, w sołectwie na terenie którego położona jest nieruchomość oraz poprzez zamieszczenie Wykazu w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl w zakładce BIP.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Niniejszy wykaz wywieszono od dnia: 09 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.