Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZARZĄDZENIE NR 39/2017

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 09.06.2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 ze zm.) i art. 13 ust. 1, art. 35 oraz  art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147) Wójt Gminy Kamiennik zarządza co następuje:  

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości przedstawione
w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie przetargowym wiąże:

- poz. 1 do dnia 10.04.2018 r.

- poz. 2 do dnia 12.04.2018 r.

- poz. 3 do dnia 10.03.2018 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do  Zarządzenia 

Wójta Gminy Kamiennik

Nr 39/2017 z dnia 09.06.2017 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 538/8

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00067302/8

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1180 ha
 • Opis nieruchomości: na działce nr 538/8 znajduje się budynek gospodarczy- stodoła, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 198,00 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły o dachu dwuspadowym, krytym blachą.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UH, UK-11- teren istniejących usług, kultury (świetlica) oraz handlu; MM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej (w ich obrębie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej, zabudowy agroturystycznej bądź zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym).
 • Rodzaj zbycia: w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • Wartość budynku lub lokalu: 23 700,00 zł
 • Wartość gruntu: 10 000,00 zł
 • Wysokość wnoszenia opłat przed podpisaniem aktu notarialnego:

Lokal: jednorazowo – 23 700,00 zł

Grunt: jednorazowo – 10 000,00 zł

 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.
 • do ceny nieruchomości dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 148/2

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształtu regularnego
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej; R- tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych
 • Rodzaj zbycia: w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • Wartość budynku lub lokalu: -
 • Wartość gruntu: 6 500,00 zł
 • Wysokość wnoszenia opłat przed podpisaniem aktu notarialnego:

Lokal: jednorazowo – -

Grunt: jednorazowo – 6 500,00 zł

 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.
 • do ceny nieruchomości dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT

3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary nr 24

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 911

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00060685/7 (KW dla działki); OP1N/000606886/4 (KW dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej)

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1429 ha w tym 3046/10000 cz. w prawie własności gruntu i części wspólnych budynku
 • Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3 o pow. 38,90 m2. W skład lokalu wchodzą: kuchnia, 2 pokoje na I piętrze.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej tj: zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym
 • Rodzaj zbycia: w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • Wartość budynku lub lokalu: 6 400,00 zł
 • Wartość gruntu: 5 600,00 zł
 • Wysokość wnoszenia opłat przed podpisaniem aktu notarialnego:

Lokal: jednorazowo – 6 400,00 zł

Grunt: jednorazowo – 5 600,00 zł

 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 • zwolnione z podatku Vat

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie na okres 21 dni, w sołectwie na terenie którego położona jest nieruchomość oraz poprzez zamieszczenie Wykazu w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl w zakładce BIP. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Niniejszy wykaz wywieszono od dnia: 09 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.