Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku

Zamawiający:

Gmina Kamiennik reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

tel. 77 4312144, faks 77 4312196.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć na formularzu wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1  do niniejszego zaproszenia.

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej. Istnieje możliwość przekazania                                                             oferty faksem na Nr 77 / 4312196 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ug@kamiennik.pl

2. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego  do wysokości 680 000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) na zadanie pod nazwą „Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku”.  Realizacja inwestycji w  2017 roku.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) kwota kredytu – 680.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

2) prowizja przygotowawcza – 0%/ 0 PLN (nie będzie pobierana).

3) okres kredytowania – od dnia uruchomienia kredytu, tj. od 31.07.2017 r. do dnia 30.12.2025 r.

4) postawienie kredytu w wysokości 680.000 zł do dyspozycji zamawiającego w terminach:

-  do dnia 31.07.2017 r. – 150 000,00 zł,

-  do dnia 15.12.2017 r. – 140 000,00 zł,

-  do dnia 30.03.2018 r. – 200 000,00 zł,

-  do dnia 14.12.2018 r. – 190 000,00 zł,

5) ostateczny termin wykorzystania kredytu – 14.12.2018 roku.

6) Opis sposobu obliczania oprocentowania – kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana               w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawka referencyjna liczona będzie jako średnia arytmetyczna WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.

7) prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu – 0%/ 0 PLN (nie będzie pobierana).

8) zabezpieczenie kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracja wekslową.

9) Spłata kredytu będzie następować w 32 ratach kwartalnych, do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał, przy czym spłata pierwszej raty kapitałowej wykorzystanego kredytu nastąpi  w terminie do dnia 30.03.2018 r.

10) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone od faktycznie wykorzystanego kredytu.

11) Wykonawca dopuszcza możliwość refinansowania wydatków, niepełnego wykorzystania bądź wcześniejszej spłaty części lub całego kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

12) W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą tylko za okres do terminu spłaty.

13) W przypadku dokonania przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.

14) Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia przez Wykonawcę do oferty wzoru umowy, która obowiązuje w danej instytucji, pod warunkiem, że wzór umowy Wykonawcy będzie zawierał zapisy zgodne z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.07.2017 r.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

6.1 Cena oferty = Ko, gdzie Ko (oprocentowanie kredytu) = stopa procentowa ± marża procentowa niezmienna w okresie kredytowania.

6.2. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy

przyjąć stawki WIBOR 1 M – 1,66%   z dnia 31.05.2017 r. i marży banku.

6.3. Dla obliczenia ceny oferty ustala się daty uruchomienia kredytu wymienione w punkcie 3,   podpunkt 4.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

7.1 Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30.06.2017 roku, do godz. 1200 w Sekretariacie.

7.2 Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana.

7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Skarbnik Gminy Kamiennik – Krystyna Żukowska -  tel. 77/431 21 44 w. 25,

e-mail: skarbnik.kamiennik@op.pl

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat


                                                                                                                      Załącznik nr 1

 

OFERTA

 

na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku.

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kamiennik reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

tel. 77 4312144, faks 77 4312196.

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

 

 

4. OFRTA CENOWA:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

Koszt całkowity kredytu (cena)

 

w tym:

 

WIBOR 1 M z dnia 31.05.2017 r.

1,66   %

Marża banku

…….. %

 

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

 

5. PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Nazwisko i imię osób upoważnionych do podpisania oferty

Podpisy osób upoważnionych

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość

i data