Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                 Wzór wniosku do pobrania na stronie,

 1. załączniki wniosku:

2a. karta informacyjna przedsięwzięcia

Kartę załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia RM z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a także w przypadku wniosku zainteresowanego o ustalenie zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 69 ustawy).

Karta powinna:

 • spełniać wymagania określone w art. 62a ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
 • umożliwiać organowi analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,
 • uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych
  na podstawie odrębnych przepisów,
 • zawierać datę jej sporządzenia oraz być opatrzona podpisem autora /podpisem osoby kierującej zespołem autorów.

Kartę należy przedłożyć w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej z jej zapisem
na informatycznym nośniku danych – w ilości odpowiednio po 3 egzemplarze.

albo

2b. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w formie pisemnej oraz zapis raportu w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych – w ilości odpowiednio po 3 egzemplarze).

Raport załącza się do wniosku w przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 cyt. wyżej rozporządzenia. Zakres wymaganych informacji oraz danych dla raportu o oddziaływaniu na środowisko określa art. 66 ww. ustawy. Dokument powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz być opatrzony podpisem autora /podpisem osoby kierującej zespołem autorów. Do raportu należy załączyć oświadczenie autora/ kierującego zespołem o spełnieniu wymagań w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia (wymagania określone zostały w art. 74a ust. 2 ustawy). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar,na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 2. w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
 3. wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wypis z rejestru gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imięi nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren,na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 4. wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72
  ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast mapy ewidencyjnej załącza się mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 6. (oryginał lub urzędowo poświadczony dokument) – jeżeli zostało ustanowione,
 7. uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205 zł),
 8. uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo (17 zł).

Termin realizacji:

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (...) nie określa terminu, w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (takiego wymaga decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3). Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. od powyższych terminów należy odliczyć terminy przewidziane w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, tj.:

 1. czas na uzupełnienie braków formalnych wniosku - 7 dni, zgodnie z art. 64 §2 K.p.a.,
 2. czas na złożenie dodatkowych wyjaśnień - indywidualnie określany przez organ, zgodnie
  z art. 50 k.p.a.,
 3. czas na wydanie opinii przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organ inspekcji sanitarnej, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 14 dni, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy,
 4. czas na dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia przez organ inspekcji sanitarnej, a także przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - 30 dni, zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy,
 5. czas przewidziany na udział społeczeństwa w podjęciu decyzji - 30 dni, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy,
 6. okres zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wynikający z art. 63 ust. 5 ustawy - nie dłuższy jak 3 lata (jeżeli inwestor w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane, zgodnie z ust. 5a art. 63 ustawy),
 7. czas na przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, wynikający z art. 36 ustawy,
 8. czas na zawiadomienie stron o podejmowanych czynnościach w trybie art. 49 k.p.a - 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia (w sytuacji powyżej 20 stron postępowania)

Opłaty:

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji - 205 zł,
 2. opłata skarbowa za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu - 105,00 zł,
 3. opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo - 17 zł (opłata nie jest wymagana w przypadku  pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód  uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy Kamiennik, parter, pok. nr 5, lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kamiennik: 09 8872 0003 0017 5519 2000 0030.

Miejsce, w którym należy złożyć dokumenty:

Sekretariat (I piętro)
Urząd Gminy Kamiennik
ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik
godziny przyjęć: pn. - pt. 7.15-15.15

Sposób realizacji:

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,o których mowa w §2. rozporządzenia RM z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
 • weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności raportu
  o oddziaływaniu na środowisko), z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
 • wystąpienie do i uzyskanie od organów współdziałających w postępowaniu uzgodnienia i opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
 • ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
 • zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się i ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 rozporządzenia RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 • weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia), z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
 • uzyskanie od organów współdziałających opinii co do potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • wydanie rozstrzygnięcia (postanowienia) w sprawie potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zależnie od podjętego rozstrzygnięcia dalszy tok postępowania przedstawia się następująco:

- w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • zapewnienie stronom możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy,

- w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z którą mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia wyjaśnień
  w zakresie informacji przedstawionych w dokumencie,
 • uzyskanie od organów współdziałających uzgodnienia i opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 1. zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
 2. ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
 3. zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawyi wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 4. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 5. podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu,
za pośrednictwem Wójta Gminy Kamiennik, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) - podstawa prawna wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 i ust. 1a), zmiany decyzji (art. 87), przeniesienia decyzji na inny podmiot (art. 72a).

Ustawa ponadto określa:

 • procedurę przewidzianą dla postępowania zmierzającego do wydania decyzji,
 • rodzaje wymaganych załączników wniosku o wydanie decyzji (art. 74),
 • zakres informacji i danych, jakie powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia(art. 62a),
 • zakres informacji i danych, jakie powinien zawierać raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (art. 66),
 • wymagania stawiane autorom raportu o oddziaływaniu na środowisko/ osobie kierującej zespołem autorów w zakresiewykształcenia i doświadczenia (art. 74a ust. 2),
 • rodzaje decyzji i zgłoszeń, przed którymi wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 i ust. 1a),
 • odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ustępy: 2, 2a, 2b, 8),

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71):

 • przedstawia rodzaje przedsięwzięć, których realizacja wymaga uzyskania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • dzieli przedsięwzięcia na dwie grupy, tzw. mogące zawsze znacząco oddziaływać
  na środowisko (§2) oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3). Przedsięwzięcia z §2. zawsze wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i z tą grupą przedsięwzięć wiąże się konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu
  na środowisko. W stosunku do przedsięwzięć z §3. to organ rozstrzyga kwestię potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w toku postępowania,

Linki do Poradnika GDOŚ i suplementu ułatwiających dokonanie kwalifikacji przedsięwzięcia:

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5434/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_Suplement.pdf

3. ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

Uwagi:

Przypadki odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

I.

W związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie (...) brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje odmową wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor zatem przed wyborem miejsca realizacji przedsięwzięcia powinien upewnić się, czy dla analizowanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a jeśli tak, to czy realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa ze względu na ustalenia tego planu.

II.

Odmowa wydania decyzji (art. 81) następuje również w sytuacji, gdy z oceny oddziaływania
na środowisko wynika, że:

 • przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody),
 • przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j Prawa wodnego),
 • zachodzi zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie niż wnioskowany
  a wnioskujący nie zgadza się na wskazany przez organ inny wariant.

III.

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uzyska ponadto strona, która przedłoży raport
o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez
osobę niespełniającą ustawowych wymagań
co do wykształcenia lub doświadczenia.

Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - kierującym zespołem może być osoba, która ukończyła co najmniej studia I. lub II. stopnia lub jednolite studia magisterskie:

– o kierunku w obszarze: a ) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych)

lub

- dowolne studia wyższe uzupełnione doświadczeniem, tj. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie: 1) w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub 2) brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Przewidziane administracyjne kary pieniężne (art. 136a ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie(...))

Od 1 stycznia 2017 r. za niewypełnianie warunków, wymogów oraz obowiązków, które zostały określone w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł wymierzyć inwestorowi karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 1 mln zł.


DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (51,50KB)