Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Kamiennik na podstawie art. 33 ust 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym wnioskiem z dnia 16 listopada 2016r. uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2016r. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością RYDTRANS z/s przy ul. Ofiar Terroru 76A, 44-280 Rydułtowy reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Kukucz, ul. Artylerzystów 22, 41-922 Radzionków, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych PE i PP - w zakładzie przedsiębiorstwa RYDTRANS Sp. z o. o. Lokalizacja: miejscowość Karłowice Wielkie”.

Znak sprawy: OŚ.6220.5.2016.MŁ.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kamiennik, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie. Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie, będzie wydana po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag w terminie ustawowym 30 dni, licząc od dnia 04 kwietnia 2017 r. do 03 maja 2017r. w Urzędzie Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, pok. nr 13 w godz. 715 – 1515 od poniedziałku do piątku. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adres e-mail: ug@kamiennik.pl.

W myśl art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski i uwagi wniesione przez społeczeństwo w trybie niniejszej procedury, będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Kamiennik przy podejmowaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, w sołectwie Karłowice Wielkie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kamiennik.pl,).

Wójt Gminy Kamiennik
Kazimierz Cebrat