Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na  podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Kamiennik Nr XXXVII/194/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.02.2017r. do 13.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, pok. nr 3 w godz. od 715 do 1515.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Kamiennik, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

Wójt Gminy Kamiennik
Kazimierz Cebrat