Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości

Wójt Gminy Kamiennik mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert cenowych następującego zadania:

„Wycena nieruchomości w 2017 r.”

1. Zamawiający: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

2. Opis przedmiotu zamówienia: w tabeli

3. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/ roboty budowlane (niewłaściwe skreślić)

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  10 lutego 2017 r. do godziny 1315
w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik lub
  • elektronicznie: ug@kamiennik.pl

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Justyna Górecka – Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
i działalności gospodarczej Urząd Gminy w Kamienniku ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik  pok. 2, tel. 77 4312135 wew. 12

8. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego faktury/rachunku za usługę.

Informacje uzupełniające:

  1. Oferta musi zawierać nazwę zadania, którego dotyczy.
  2. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
  3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
  4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
  5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

    DOCXZałącznik Nr 1 - Cena realizacji zamówienia.docx (18,45KB)