Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przeznaczona do dzierżawy niżej opisana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Kamiennik.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

1. Działka: Nr 72/2

2. Miejscowość: Goworowice

3. Obręb ewidencyjny: 0012, Goworowice

4. Gmina: Kamiennik

5. Nr KW: OP1N/00038719/2

 

 

 

 

 

1,2500 ha

Do dzierżawy przeznaczona jest  część nieruchomość gruntowej o pow.  1,0000 ha  (stanowiąca klasy użytku RII o pow. 1,0000 ha).

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotową nieruchomość.

Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku jako grunty orne klasy użytku RII.

Minimalna roczna stawka czynszu dzierżawnego  wynosi 400 zł- zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie.

Czynsz płatny z góry do 31- go marca każdego roku obowiązywania umowy. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego.

do 3 lat

Umowa dzierżawy bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01.02.2017r. do dnia 22.02.2017r. do wiadomości publicznej w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku oraz na stronie internetowej BIP.

 

Objaśnienie do wykazu:

Dzierżawa przeznaczona jest dla dotychczasowego dzierżawcy. Szczegółowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 2 lub telefoniczni pod nr tel:
(77) 4312135 wew. 12.

 

Niniejszy wykaz:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie,

- opublikowano na stronie internetowej urzędu i w BIP na okres 21 dni, licząc od 1 lutego 2017r,

- wywieszono na tablicy ogłoszeń w Goworowicach.