Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017

Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik  z dnia 24 listopada 2011r.w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/174/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12.12.2013 r.

 

ogłaszam

konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik
na rok 2017

 

§ 1

Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje
w ramach ogłoszonego konkursu projektów

 

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik, w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Kamiennik w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.

Na realizację projektów w 2017 roku przeznacza się ogólną kwotę w wysokości 40.000,00 zł
 

 

§ 2

Terminy realizacji projektów


Dofinansowanie udzielane przez Gminę Kamiennik na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.

 

§ 3

Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 

1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Kamiennik i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.

2. Projekt może być zrealizowany, jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów
i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.

4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kamiennik a klubem.

5. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Kamiennik oraz upowszechniania
i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik.

6.  Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.

7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.

 

§ 4

Warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie
 

 1. Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 98% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie:
  1. wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,
  2. wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,
  3. kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
  4. kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
  6. wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
  7. wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika
   w zawodach sportowych.
 2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
  1. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
  2. transferu zawodnika pomiędzy klubami sportowymi,
  3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
  4. zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
 3. Wsparcie realizacji projektu oznacza dofinansowanie kosztów jego realizacji do 98%, przy czym wkład finansowy wnioskodawcy, na który mogą składać się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Kamiennik, w tym wpłaty
  i opłaty od adresatów projektu, nie może być niższy niż 2% całkowitego kosztu realizacji projektu.
 4. Finansowy wkład własny wnioskodawcy pochodzący z jego środków finansowych, ewentualnych wpłat i opłat od adresatów projektu oraz z innych źródeł niż środki publiczne winien zostać udokumentowany na rachunku wnioskodawcy wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych.

5. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszego ogłoszenia o konkursie może otrzymać z budżetu Gminy Kamiennik dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach
i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Kamiennik na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


§ 5

Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku
 

1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa 13 lutego 2017 r.

2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017 – (nazwa projektu)”
i pieczątką nagłówkową klubu należy przesłać na adres: Urząd Gminy Kamiennik,
ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik (pok. 9, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek. - piątek od 7.15 do 15.15).
W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia
24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Wójta Gminy Kamiennik w treści formularza.

4. Część II pkt. 6 wniosku wymienionego w ust. 3 (Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik) musi zawierać informację na temat zakładanych, możliwych do osiągnięcia wyników sportowych
w 2017 r. na różnych szczeblach klas rozgrywkowych.

5. Do wniosku należy dołączyć:

 • statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego,
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
 • licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 • informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2016 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
 • kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.

6. Wszystkie oryginały dokumentów i oświadczenia załączane do wniosku lub składane
w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

 

§ 6

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz tryb i forma wypłaty dotacji

 

 1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania wniosków, określonego w § 5 ust. 1 ogłoszenia.
 2.  Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kamiennik.
 3. Niepodlegają rozpatrzeniu wnioski:
  1. złożone po terminie,
  2. złożone na innych drukach niż określone w § 5 ust. 3 ogłoszenia,
  3. podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania klubu sportowego,
  4. których braków formalnych nie usunięto w terminie,
  5. dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego

      wniosek,

 1. złożone przez podmiot nieuprawniony.
 1. Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
 1. wniosek złożony przez podmiot uprawniony,
 2. wniosek złożony na obowiązującym formularzu wniosku, podpisany przez osoby upoważnione,
 3. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku,
 4. cele statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie,
 5. dołączony aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wraz z umocowaniem osób go reprezentujących,
 6. dołączony statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu,
 7. dołączona licencja lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach
  i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 8. dołączona informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2016 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
 9. dołączona deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniająca planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
 10. dołączone kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.
 1. Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
  1. możliwość realizacji projektu przez uprawniony podmiot, rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji projektu (0-1 pkt.); w przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji projektu przez podmiot wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu,
  2. znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik wraz
   z oddziaływaniem projektu na sferę organizacyjną sportu lub  współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie i oceną zamierzonych efektów szkoleniowych (0-5 pkt.),
  3. kalkulacja kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów kwalifikowanych) (0-5 pkt.),
  4. planowany udział środków własnych klubu sportowego, w tym udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 2% wkład własny) (0-3 pkt.); w przypadku stwierdzenia wkładu własnego klubu sportowego poniżej 2% wniosek zostaje odrzucony,
  5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków klubu sportowego (0-5 pkt.),
  6. ocena dotychczas realizowanych projektów z udziałem środków z budżetu Gminy Kamiennik, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków (0-3 pkt.).
 2. Po zaopiniowaniu przez Komisję projekty zostaną przedstawione do akceptacji Wójtowi, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe
  z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.
 3.  Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg następujących zasad:
 1. dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie
  w umowie;
 2. szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy;
 3. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

§ 7

Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe
 

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik.

2. O podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni na piśmie.

3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Wójt Gminy Kamiennik zawiera umowę dotacji na wsparcie realizacji projektu.

4. Decyzje Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyboru projektów i udzielenia dotacji nie są decyzjami, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich trybu odwołania.

5. Warunkiem zawarcia umowy jest:

 1. w przypadku przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości dołączenie oświadczenia
  o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
 2.  w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana dołączenie:
  • korekty kosztorysu i zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu,
  • dołączenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym
   i faktycznym w dniu podpisania umowy,

6. Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:

   a)   stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy ocenie wniosków,

    b)   wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Rady Gminy i Rolnictwa.

 

§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 7-2017 z dn. 23.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf (85,88KB)

DOCWniosek o przyznanie dotacji.doc (53,00KB)