Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert cenowych następującego zadania:

„Wycena nieruchomości w 2017 r.”

 1. Zamawiający: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik
 2. Opis przedmiotu zamówienia: w tabeli
 3. Rodzaj zamówienia: usługa 
 4.  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
 5.  Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
 6.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  20 stycznia 2017 r. do godziny 15.15 w formie:
  • pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik lub
  • elektronicznie: ug@kamiennik.pl
 7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Justyna Górecka – Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urząd Gminy w Kamienniku ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik  pok. 2, tel. 77 4312135 wew. 12
 8. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego faktury/rachunku za usługę.
 9. Informacje uzupełniające:
  • Oferta musi zawierać nazwę zadania, którego dotyczy.
  • Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
  • Oferta musi obejmować całość zamówienia.
  • Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
  • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Wycena nieruchomości.doc (40,00KB)