Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku

Wójt Gminy Kamiennik mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert cenowych następującego zadania:

,,Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku”.

 1. Zamawiający: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik
 2. Przedmiot zamówienia: 
  • podział działki na dwie i za każdą następną,
  • rozgraniczenie nieruchomości do 4 punktów granicznych i za każdy następny
  • wznowienie znaków granicznych do 4 punktów i za każdy następny.
 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 5. Inne istotne warunki zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 6.  Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty cenowe brutto należy składać na adres Urzędu Gminy w Kamienniku ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik. Oferty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: ug@kamiennik.pl. Termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 15.15.
 7. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego faktury/rachunku za usługę.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Justyna Górecka tel.
  77 4312135 wew. 12
 9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 03.01.2017 r.doc

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 03.01.2017 r.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  03-01-2017
  przez: Justyna Górecka
 • opublikowano:
  03-01-2017 09:24
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  03-01-2017 09:28
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2958
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl