Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 póź. zm.) przeznaczona do dzierżawy niżej opisana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Kamiennik.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

1. Działka: Nr 704/3

2. Miejscowość: Szklary

3. Obręb ewidencyjny: 0010, Szklary

4. Gmina: Kamiennik

5. Nr KW: OP1N/00038929/7

 

 

 

 

 

0,9900 ha

Do dzierżawy przeznaczona jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,9900 ha (stanowiąca klasy użytku W o pow. 0,0200 ha, ŁIV o pow. 0,4700 ha, ŁV o pow. 0,4200 ha, N o pow. 0,0800 ha).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: Tz- teren istniejącej zieleni niskiej łąk i pastwisk- występujące głownie w sąsiedztwie cieków wodnych- tworząc ekosystem łąkowo- wodny, R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy wyłącznie zagrodowej siedliskowe, Ws- teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych.     

Sposób zagospodarowania: zgodne z zapisem mpzp.

Minimalna roczna stawka czynszu dzierżawnego  wynosi 396 zł- zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie.

Czynsz płatny z góry do 31- go marca każdego roku obowiązywania umowy. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego.

do 3 lat

Umowa dzierżawy bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05.12.2016r. do dnia 26.12.2016r. do wiadomości publicznej w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku oraz na stronie internetowej BIP.

Objaśnienie do wykazu:

Dzierżawa przeznaczona jest dla dotychczasowego dzierżawcy. Szczegółowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 2 lub telefoniczni pod nr tel:
(77) 4312135 wew. 12.

Niniejszy wykaz:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie,

- opublikowano na stronie internetowej urzędu i w BIP na okres 21 dni, licząc od 5 grudnia 2016r,

- wywieszono na tablicy ogłoszeń w Szklarach.