Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kamiennik
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych

 

I   Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok ”


II    Harmonogram konsultacji

Od 5 października do  14 października  2016 r. – forma pisemna

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. o godz. 11ºº, pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1go Maja 69

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane do 7 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

III    Adresaci konsultacji

1. Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Kamiennik oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

IV    Formy konsultacji

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1) pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kamienniku pok. nr 9.

2) pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres .

3) bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów.


V   Miejsce konsultacji

Urząd Gminy Kamiennik, pok. nr 2, ul. 1 go Maja 69,  48 - 388 Kamiennik, adres poczty elektronicznej: 

 

VI   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Podinspektor ds. Rady Gminy i Rolnictwa


PDFProjekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi.pdf (62,81KB)

DOCFormularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kamiennik.doc (27,50KB)