Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

podaje się do publicznej wiadomości informację:

o wydaniu w dniu 04.10.2016r. decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na cyt. .: „Przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice w odcinku od słupa na działce nr 41/4 (obręb Słupice) do stacji Cieszanowice”, planowanego na działkach ew. 41/4, 38, 15, 10, 3, 2, 233 w obr. Słupice gm. Pakosławice oraz 34, 33/3, 33/2, 33/1, 32, 31, 30/2, 87/2, 30/1, 87/1, 17/1, 13/1, 12/1, 11/4, 88, 63, 78, 428, 82, 426, 405/3, 405/4, 405/2, 92, 443 w obr. Kłodobok, 136, 92/4, 92/3, 161, 92/1, 91/1, 90/1, 89/3, 89/2, 89/1, 88/4, 88/5, 87, 86, 129, 77/3, 77/1, 73/2, 73/1, 76, 72/2,72/1, 134, 59/3, 133/2, 338/5 w obr. Cieszanowice, 843, 846, 844/6 w obr. Szklary gm. Kamiennik.

Decyzja została wydana na wniosek inwestora- TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Świec, SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Pł. Dąbka 8, 30-732 Kraków.

Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowanie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, na stronie Urzędu Gminy Pakosławice www.bip.pakosławice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pakosławicach oraz
na obszarze, na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie.

 

Wójt Gminy Kamiennik

  /-/ Kazimierz Cebrat