Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

Załączniki:

 1. Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 2. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające okres i rodzaj wykonywanego przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w danym zawodzie, okoliczności i podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem czy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę.
 3. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
 4. Kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy) potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu).
 6. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
  w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 7. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca.
 8. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 10. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 11. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)
 12. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 13. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę.
 14. Oświadczenie – status pracodawcy.
 15. Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów.
 16. Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń w związku z COVID.

 Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem pieczęcią  zakładu, datą i własnoręcznym podpisem właściciela


DOCWniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianego pracownika.doc (36,50KB)

DOCOswiadczenie - status pracodawcy.doc (30,50KB)

PDFOswiadczenie o wartosci poniesionych kosztow.pdf (123,98KB)

DOCXOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.docx (22,47KB)

DOCOświadczenie o nienaruszenie ograniczeń w związku z COVID.doc (31,50KB)

DOCXZawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.docx (15,10KB)

DOCXKlauzula informacyjna - zwrot kosztów kształcenia młodocianych.docx (17,82KB)

DOCXOświadczenie o wypłacaniu wynagrodzenia.docx (15,86KB)

DOCXOświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx (14,40KB)

XLSFormularz de minimis.xls (101,00KB)