Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym

 

 

            Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice w odcinku od słupa na działce nr 41/4 (obręb Słupice) do stacji Cieszanowice”.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69 w pok. 1 od poniedziałku do piątku w godz. 715-1515.

Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony mogą je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
Z aktami w powyższej sprawie t.j.:

-wnioskiem o wydanie decyzji,

-opiniami organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu– pismo znak: WOOŚ.4241.200.2016. IOC dnia 22 sierpnia 2016r.( data wpływu 22.08.2016r.),
  •  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie– opinia znak NZ.4315.29.2016.HW z dnia 8 lipca 2016r. ( data wpływu 11.07.2016r.),

-postanowieniem Wójta Gminy Kamiennik o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nr OŚ.6220.2.2016.MŁ z dnia 30.08.2016r.

można zapoznać się w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok.1 od poniedziałku do piątku, w godz. 715-1515.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja, o której treści strony zostaną powiadomione.

Przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Kamiennik oraz teren Gminy Pakosławice, planowane jest na działkach ew. 41/4, 38, 15, 10, 3, 2, 233 w obr. Słupice gm. Pakosławice oraz 34, 33/3, 33/2, 33/1, 32, 31, 30/2, 87/2, 30/1, 87/1, 17/1, 13/1, 12/1, 11/4, 88, 63, 78, 428, 82, 426, 405/3, 405/4, 405/2, 92, 443 w obr. Kłodobok, 136, 92/4, 92/3, 161, 92/1, 91/1, 90/1, 89/3, 89/2, 89/1, 88/4, 88/5, 87, 86, 129, 77/3, 77/1, 73/2, 73/1, 76, 72/2,72/1, 134, 59/3, 133/2, 338/5 w obr. Cieszanowice, 843, 846, 844/6 w obr. Szklary gm. Kamiennik.

W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane
to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W związku z art. 75 ust.1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Kamiennik w porozumieniu z Wójtem Gminy Pakosławice.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, stosuje się art. 49 Kpa. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik:www.bip.kamiennik.pl, na stronie Urzędu Gminy Pakosławice www.bip.pakosławice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pakosławicach oraz na obszarze, na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

  /-/ Kazimierz Cebrat