Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1 1 Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2024 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024, zmieniona uchwałą nr XIV/102/16, nr XVI/124/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2 Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024, zmieniony uchwałą nr XIV/102/16, XVI/124/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Kupke