Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353),

 

Wójt Gminy Kamiennik

 

informuje, iż w dniu 16.08.2016r. została wydana decyzja Wójta Gminy Kamiennik Nr OŚ.6220.3.2016.MŁ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe”,zlokalizowanego na działce o nr ew. 396/2 obręb Karłowice Małe, gmina Kamiennik, powiat nyski.

Decyzja została wydana dla inwestora- Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie
z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 17, 48-300 Nysa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Śmiałego, Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM, ul. 1 Maja 4,
49-130 Tułowice.

Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienniku,
ul. 1 Maja 69, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowanie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji- m.Karłowice Małe.

 

 

 

 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat