Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 39, 40 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 29.06.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, ul. Słowiańska 17, 48-300 Nysa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Tomasz Śmiały, Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM, ul.1 Maja 4, 49-130 Tułowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe.

            `Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową, budowie nowego obiektu inżynierskiego w miejscu obiektu przeznaczonego do rozbiórki, przebudowie konstrukcji drogi na dojazdach do obiektu na odcinku po około 100 mb w każdym kierunku, budowie ciągów pieszych na dojazdach do obiektu, wykonaniu zjazdów indywidualnych i publicznych na odcinku przebudowy drogi, wykonaniu odwodnienia powierzchniowego na projektowanym odcinku drogi.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 396/2- obręb Karłowice Małe, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie.

            Niniejsze przedsięwzięcie polegające na przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi o nawierzchni twardej jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 i § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 71), które może wymagać przeprowadzenia oceny.

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kamiennik, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Urzędzie Gminy w Kamienniku ul. 1 Maja 69, pok.1 (parter) od poniedziałku do piątku, w godz. 715-1515.

            Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kamiennik przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Kamiennik
Kazimierz Cebrat


PDFKarta Informacyjna Przedsięwzięcia.PDF (1,43MB)