Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że na wniosek inwestora tj. TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Świec, SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.
ul. Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków, z dnia 30 maja 2016r. uzupełnionego w dniu 15 czerwca 2016r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice
w odcinku od proj. słupa na działce nr 41/4 (obręb Słupice) do stacji Cieszanowice”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie nyskim, na terenach dwóch gmin: Gminy Kamiennik oraz Gminy Pakosławice.

Przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Kamiennik oraz teren Gminy Pakosławice. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta,
na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W związku z art. 75 ust.1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Kamiennik w porozumieniu z Wójtem Gminy Pakosławice.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, stosuje się art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik: www.bip.kamiennik.pl, na stronie Urzędu Gminy Pakosławice www.bip.pakosławice.pl
oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pakosławicach oraz na obszarze, na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami
w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kamienniku ul. 1 Maja 69, pok.1 (parter) od poniedziałku do piątku, w godz. 715-1515.

 

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz.353) oraz § 3 ust. 2 pkt 2
w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2016, poz. 71) w dniu 21.06.2016r. organ prowadzący wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nysie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia.pdf (361,80KB)