Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik

PDFZawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2016 roku.pdf (451,90KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kamiennik zaprasza do składania ofert
na potrzeby realizacji zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu
pn.: ”Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2016 r.”

 

I.       Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                   Gmina Kamiennik

REGON:                                           531412823

NIP:                                                   753-23-85-323

Miejscowość:                                     Kamiennik

Adres:                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

Strona internetowa:                           www.bip.kamiennik.pl

Godziny Urzędowania:                      7:15- 15:15

tel./fax.:                                             77 43 12 135/ 77 43 12 169

Wszelką korespondencję związana z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik,

znak postępowania; OŚ.271.1.2016

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone zapytanie ofertowe

1.      Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana
na kwotę poniżej 30 000 euro. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

2.      Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

a)       strona internetowa Zamawiającego- www.bip.kamiennik.pl

b)       tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,
tj. ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik (parter).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2016 r.” w ilości około 781,5 m2 10,94 Mg. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1.      demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Kamiennik w ilości szacunkowej 308,5 m2 ≈ 4,32 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego i elewacji zgodnie z wykazem nieruchomości objętych zamówieniem znajdujących się na terenie Gminy Kamiennik, pakowanie, załadunek, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania i złożenie ich wraz
z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

2.      Zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w ilości szacunkowej 473 m2 6,62 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, i złożenie ich wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

3.      Powierzchnie wyrobów azbestowych podane w wykazie nieruchomości (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego) są wartościami szacunkowymi określonymi na podstawie danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości. Dlatego też w celu określenia ceny ofertowej na Wykonawcy ciąży obowiązek sporządzenia własnych szacunków ilości wyrobów zawierających azbest na poszczególnych obiektach (zaleca się dokonanie wizji
w terenie) i kalkulacji kosztów ich usunięcia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ).

4.      Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź
nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4
do niniejszego zapytania ofertowego określający ryczałtowy wykaz kosztów robót
na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo tylko za faktyczne wykonanie usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

Szczegółowy wykaz posesji objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

5.      Usługi Wykonawca świadczyć będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów.

6.      Zaplecze dla prowadzonej działalności Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie
i na własny koszt.

7.      Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami posesji termin wykonania prac. Roboty należy rozpocząć nie wcześniej niż 25 lipca 2016r., a całość robót musi zostać ukończona najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016r.

Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej szczegółowy harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac
na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości.

8.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem trzy kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) właściwemu:

  • organowi nadzoru budowlanego;
  • okręgowemu inspektorowi pracy;
  • państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

9.      Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości,
z których zdemontowano lub zabrano wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac (zaleca się zrobienie dla każdej nieruchomości dwóch zdjęć przed i dwóch po wykonaniu prac – z tego samego miejsca – perspektywy – w formie elektronicznej wraz z opisem jakiej nieruchomości zdjęcia dotyczą).

10.  Ważenie zdemontowanych i odebranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać
się w obecności właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia, a z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

-        adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest;

-        powierzchnie i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów zawierających azbest.

11.  Po dokonanym demontażu lub odbiorze odpadów wraz z ich unieszkodliwieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a)      protokoły odbiory odpadu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania;

b)      oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649
z późn. zm.)) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy;

c)      karty przekazania odpadu na składowisko odpadów azbestowych z pieczątką składowiska, wraz z ich zestawieniem (nie ma potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu np. od wykonawcy do firmy transportowej).

Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone:

-        dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

-        poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;

-        dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;

-        wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

12.   W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia wydane przez właściwe organy w zakresie prowadzenia działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest;

b)      posiadają umowę podpisaną z składowiskiem odpadów prowadzącym działalność
w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

13.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków, a także
za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

14.  Zadanie realizowane będzie przy udziale dotacji środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

15.  Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac;

 

IV. Oferta powinna zawierać:

1.      Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.      Wypełniony kosztorys ofertowy załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.      Kopie dokumentów (obowiązujących do końca wykonania zamówienia) potwierdzających uprawnienie Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

5.      Kopię umowy ze składowiskiem odpadów prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

6.      Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji- wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

7.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8.      Oferta wraz z załącznikami oraz dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Kamiennik w 2016 r.””.

9.      Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.  Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia 25.07.2016r.do dnia 31.08.2016 r.

Miejscem realizacji zamówienia są nieruchomości wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Kryterium wyboru oferty:          Cena – 100%

1.      Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu usługi wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia.

2.      Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo tylko za faktyczne wykonanie usługi
i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne
do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

3.      Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.      Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy
na poszczególnych posesjach,

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert

 

 

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Kamienniku, 48-388 Kamiennik ul. 1 Maja 69 pok. 9 (sekretariat) w terminie do 17.06.2016 r. do godz. 1330.

Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana tylko na stronie internetowej Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik (parter).

VIII. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Monika Łukomska – podinspektor ds. ochrony środowiska UG Kamiennik

tel. 77 43 12 135 w.16, e-mail:

X. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz nieruchomości objetych zamówieniem

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru odpadu

 

Wójt Gminy Kamiennik

  /-/ Kazimierz Cebrat


DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc (61,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 - Wykaz nieruchomosci objetych zamówieniem.doc (46,50KB)

PDFZałącznik Nr 3 - Projekt umowy.PDF (463,04KB)

DOCZałącznik Nr 4 - Kosztorys ofertowy.doc (54,00KB)

DOCZałącznik Nr 5 - Wzór protokołu odbioru odpadu.doc (24,00KB)