Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa

Informacja

o zgłoszonych kandydatach na:

podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa

 

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa wpłynęło 6 ofert. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło kandydatów.  

Bogusława Zapotoczna - Pająk


WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

    a) wykształcenie wyższe o profilu rolniczym, administracyjnym,

    b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

    c) nieposzlakowana opinia,

    d) doświadczenie w pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    a) biegła umiejętność obsługi komputera,

    b) znajomość ustaw: Ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie zwierząt,

       ustawa o ochronie roślin, ustawa o Inspekcji  Weterynaryjnej, ustawa o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o sporcie,

       rozporządzenie w sprawie zasad techniki prawodawczej, Kodeks Postępowania

       Administracyjnego,   

    c) umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się,

       samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

    w zakresie obsługi rady gminy:

1)organizowanie i przygotowywanie sesji Rady oraz zabezpieczenie techniczno- organizacyjne jej przebiegu,

2)udzielanie pomocy organizacyjnej w działalności jednostek pomocniczych Gminy,

3)organizowanie i nadzorowanie prawidłowości przebiegu wyborów sołtysów i rad sołeckich,

4)kompletowanie i przechowywanie protokołów z zebrań wiejskich oraz wyborów sołtysów i rad sołeckich,

5)czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych, uchwał Rady oraz wniosków Komisji i zebrań wiejskich,

6)prowadzenie kancelarii biura Rady,

7)przygotowywanie sprawozdań z działalności Rady,

8)przeprowadzanie wyborów ławników sądowych,

9)prowadzenie spraw osobowych radnych.

 

      w zakresie spraw rolnych:

1)współudział w organizowaniu szkoleń rolników;

2)informowanie rolników o pojawieniu się szkodników i chorób roślin,

3)sporządzanie opinii Wójta w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji,

4)sporządzanie decyzji nakazujących właścicielowi dokonanie zabiegów ochronnych przeciwdziałających degradacji gruntów rolnych,

5)realizowanie zadań z zakresu opieki nad zwierzętami,

6)sporządzanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywna,

7)popularyzacja rolnictwa ekologicznego, rozwój przedsiębiorczości wśród rolników, współpraca z instytucjami i organizacjami rolniczymi,

8)prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,

9)współpraca z organizacjami pozarządowymi,

10)zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej.

 

4. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny,

    b) życiorys,

    c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

    e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

        doświadczenia zawodowe,

    f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

        który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

        z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.

        poz.1202),

    g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

        za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

    Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze 

    budynku. Stanowisko pracy wyposażone standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl (załącznik poniżej) oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  13 czerwca 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.  poz.1202). 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)