Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

Informacja

o zgłoszonych kandydatach na:

referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

 

Informujemy, że na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej wpłynęła 1. oferta. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnił 1 kandydat.  

Bogusława Zapotoczna - Pająk


WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

    a) wykształcenie o profilu geodezyjnym, budowlanym, administracyjnym

    b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

    c) nieposzlakowana opinia,

    d) doświadczenie w pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    a) biegła umiejętność obsługi komputera,

    b) znajomość ustaw: Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne

       i kartograficzne, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,

       Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o ochronie

       zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

       Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa

       o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego,   

    c) umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się,

       samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  z zakresu gospodarki mieniem komunalnym:

1) sporządzanie projektów uchwał Rady dotyczących zbycia mienia Gminy i przejmowania

    nieruchomości na rzecz Gminy,

2) sporządzanie umów na wykonanie robót geodezyjnych oraz na wyceny w odniesieniu

   do zbywanych lub oddawanych w użytkowanie nieruchomości,

3) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi poprzez ich wykup

   lub przejęcie,

4) korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości  lub rezygnacja z tego prawa,

5) administrowanie mieniem komunalnym poprzez:

a) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

b) zlecanie wykonania niezbędnej dokumentacji w celu przygotowania nieruchomości

          do sprzedaży,

c) uczestniczenie przy ustalaniu granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

d) sporządzanie protokołów z rokowań dotyczących zbycia nieruchomości w drodze

          przetargu i zbycia bez przetargowego oraz zawieranie aktów notarialnych na nabycie

          i  zbycie nieruchomości,

e) sporządzanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,

f) uczestniczenie w rozgraniczaniu działek w terenie,

g) sporządzanie    decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,

h) sporządzanie umów dzierżawnych mienia komunalnego,

i) obciążanie czynszem dzierżawnym i czynszem najmu za działki i lokale użytkowe,

j) sporządzanie umów dzierżawnych na okres 10 lat w zamian za rentę,

k) prowadzenie rejestru budynków i ulic,

l) nadawanie numerów na nowo wybudowane budynki, nazwy ulic,

 6) przekazywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy poprzez :

a) wydawanie decyzji lub sporządzanie protokołów uzgodnień w zakresie przejęcia

          lub przekazania nieruchomości,

b) przygotowanie dokumentacji do ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów,    

c) przygotowanie dokumentacji dla administratora nieruchomości oraz Skarbnika,

7) ogłaszanie, organizowanie i udział w przetargach na zbycie nieruchomości gminnych,

8) prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo

    własności,

9) ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,

10) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarowania mieniem

      komunalnym,

11) przyjmowanie obwieszczeń,

12) przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomego,

13) prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy,

14) nadzorowanie sposobu użytkowania obiektów zabytkowych w porozumieniu

      z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

15) współpraca ze stanowiskiem gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju

     gospodarczego,

16) zastępstwo na stanowisku do spraw obsługi rady i rolnictwa.

 

  z zakresu działalności gospodarczej:

1) dokonywanie wpisu, wykreślenia, zawieszenia i odwieszenia działalności gospodarczej

     w CEDG,

2) kompletowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

     przedstawianych do rozpatrzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów

     Alkoholowych,

3) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z postanowieniem

   Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla

    podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną i gastronomiczną,

5) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6) sporządzanie sprawozdań z ilości punktów sprzedaży i wydanych zezwoleń na sprzedaż

    napojów alkoholowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny,

    b) życiorys,

    c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

    e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

        doświadczenia zawodowe,

    f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

        który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

        z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.

        poz.1202),

    g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

        za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

    Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze 

    budynku. Stanowisko pracy wyposażone standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl (załącznik poniżej) oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  10 czerwca 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.  poz.1202).

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)