Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetarg na sprzedaż działki

O g ł o s z e n i e   o  p r z e t a r g u

 

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 254/2 o pow. 0,24 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038798/9  położona w Lipnikach niezabudowana.  Wolna od obciążeń. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania  Gminy Kamiennik dot. wsi Lipniki działka ta  stanowi teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych sadowniczych.

Cena wywoławcza  13.000 zł ( słownie : trzynaście tysięcy złotych)

Wadium wynosi  1.300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 03. 06. 2016 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w  Kamienniku pokój nr  2

Wadium na wyżej wymienioną nieruchomość należy  wpłacić najpóźniej do dnia 31 maja 2016 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik  nr 51887200030017551920000050 wadium zwraca się w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Informację  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat