Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki.

 

Na  podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i uchwał Rady Gminy Kamiennik:

  • Nr VII/15/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce;
  • Nr VII/16/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża;
  • Nr VII/17/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów w/w zmian miejscowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.03.2016r. do 20.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, pok. nr 3 w godz. od 715 do 1515.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2016 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dn. 24.10.2013 r., poz.1235 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmian planów miejscowych, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Kamiennik, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat