Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,12MB)


ZP.271.1.2016.MŁ

 

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa, na której została udostępniona SIWZ

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Remont placu gminnego w Szklarach” - wyjaśnienia treści SIWZ.

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie.

 

Pytanie nr 1

Przedmiar przewiduje odwóz ziemi z korytowania na odległość 2 km bez opłaty
za składowanie. Czy Inwestor wskaże miejsce składowania urobku nieodpłatnie
w odległości do 2 km od miejsca robót?

Odpowiedź:

Inwestor wskaże miejsce składowania urobku nieodpłatnie w odległości do 2 km
od miejsca robót.

 

Pytanie nr 2

Inwestor zapewnia kostkę i tłuczeń. Czy jest to składowanie na terenie realizacji czy Wykonawca musi doliczyć transport z innego miejsca?

Odpowiedź:

Jest to składowanie na terenie realizacji; ok.100 Mg tłucznia należy dowieźć do miejsca realizacji z odległości ok. 500 m.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

/-/ Kazimierz Cebrat


ZP.271.1.2016.MŁ

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa, na której została udostępniona SIWZ

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Remont placu gminnego w Szklarach” - wyjaśnienia treści SIWZ.

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie nr 1

- dot. sprecyzowania zapisów w przedmiarze robót - poz. 4.2 Montaż stojaków rowerowych sześcio- stanowiskowych 4,00 szt. - czy w pozycji tej należy uwzględnić zakup wymienionych stojaków?

Odpowiedź:

w poz. 4.2 należy przewidzieć zakup stojaków rowerowych (w załączeniu przykładowe zdjęcie stojaków).

 

Pytanie nr 2

- dot. sprecyzowania zapisów w przedmiarze robót - poz. 3.5 i 3.6 Nawierzchnia
z kostki kamiennej o wysokości 8 cm, na podsypce piaskowej – analogia ( ułożenie nawierzchni parkingu na podsypce piaskowej po którym będą poruszały się pojazdy samochodowe jest rozwiązaniem niewłaściwym i może skutkować przemieszczaniem się kostki.- Układanie kostki na podsypce cementowo-piaskowej lub miale kamiennym.

Odpowiedź:

w poz. 3.5 i 3.6 dotyczących podsypki Zamawiający zgadza się, że przy mało starannym wykonaniu prac może dojść do przemieszczania się kostki. Proszę uwzględnić 3 cm podsypkę cementowo-piaskową.

 

Pytanie nr 3

poz. 3.2 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej – analogia - proszę o precyzyjne podanie wielkości ławy.

Odpowiedź:

- w poz. 3.2 dot. wymiarów ławy, Zamawiający wyjaśnia, że rysunek konstrukcyjny jest dość czytelny i wymiary ławy wynoszą: szer. 27 cm o grub. 10 cm, wys. oporu 20 cm
o grub. 12 cm. Oczywiście pod krawężnik przewidzieć 5 cm podsypkę cementowo-piaskową.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

 

JPEGzdjęcie.jpeg (643,24KB)

WÓJT GMINY KAMIENNIK

/-/ Kazimierz Cebrat


PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF (898,30KB)


PDFSIWZ- Remont placu gminnego w Szklarach.pdf (214,86KB)

DOCZałącznik Nr 1 -Formularz oferty.doc (45,50KB)

DOCZałącznik Nr 2 - Projekt umowy.doc (88,50KB)

PDFZałącznik nr 3- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (418,83KB)

DOCZałącznik Nr 4- Wykaz robót budowlanych.doc (31,50KB)

DOCZałącznik Nr 5- Formularze oświadczeń.doc (29,50KB)

DOCZałącznik Nr 6 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc (27,00KB)

DOCZałącznik Nr 7 - Formularz oświadczenia, że osoby posiadają uprawnienia.doc (23,50KB)

PDFZałącznik Nr 8 - Przedmiar robót.pdf (397,49KB)

PDFZałącznik Nr 9 - Dokumentacja rusunkowa i kartograficzna.pdf (1,04MB)