Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami

Strona archiwalna

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informuję, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 26.02.2016 r. na wykonanie zadania: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 7 szt. wraz z monitorami (7 szt.), wyposażeniem (mysz, klawiatura), systemami operacyjnymi, pakietami biurowymi (wg specyfikacji z Załącznika nr 1) do budynku Urzędu Gminy w Kamienniku,

 

  1. została wybrana oferta firmy:

 

GAMBIT Wojciech Jakubiec

48-303 Nysa, ul. Gdańska 5A/5

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 23 730,00 zł.

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych)

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego. Wartość oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 

  1. Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

Brutto

Uwagi

1

SUNTAR Sp. z o.o.

33-100 Tarnów , ul. Boya Żeleńskiego 5b

22 110,48 zł

Oferta odrzucona

2

GAMBIT Wojciech Jakubiec

48-303 Nysa, ul. Gdańska 5A/5

23 730,00 zł.

 

3

Zakład Informatyki INFOMECH, Janusz Mizera

37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 95

24 598,77 zł.

 

4

ATUT KOMPUTER

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 10a/2

26 088,30 zł

Przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

5

E-DEAL WODNICKI Sp. jawna

92-730 Łódź, ul. Maltańska 12

26 497,71 zł

Przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

6

Econnet Sp. z o.o.

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

28 197,75 zł

Przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

7

 

Speedserwis TomaszWroński

20-880 Lublin, Nowowiejskiego 6A

30 444,96 zł

Przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

8

 

ODEO sp. z o.o.

00-140 Warszawa, Aleja Solidarności 117/207

30 529,60 zł

Przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

9

 

Usługi Informatyczne Zbigniew Woliński

56-400 Oleśnica, ul. Sejmowa 14/5

33 845,00 zł

Przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

 

  1. Złożona w dniu 03.03.2016 r oferta firmy:

 

SUNTAR Sp. z o.o.

33-100 Tarnów , ul. Boya Żeleńskiego 5b

Została odrzucona ponieważ nie spełnia warunków zapytania ofertowego tj. zaoferowano  oprogramowanie biurowe OpenOfficePL Standard 2015OEM zamiast wskazanego w specyfikacji Microsoft Office.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kamiennik

ul. 1 go Maja 69

48-388 Kamiennik

NIP 753 23 85 323

 

e-mail:

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 7 szt. wraz z monitorami (7 szt.), wyposażeniem (mysz, klawiatura), systemami operacyjnymi, pakietami biurowymi (wg specyfikacji z Załącznika nr 1) do budynku Urzędu Gminy w Kamienniku.

2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić sprzęt komputerowy,  wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

 

III. ZADANIA WYKONAWCY

Do zadań wykonawcy będzie należało m.in. zakupione zestawy komputerowe dostarczyć do siedziby Zamawiającego..

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do dnia 21.03.2016 r.

Termin płatności: w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik nr 2) prosimy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 07.03.2016 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: , za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu.

 

VI. OCENA OFERT

Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.bip.kamiennik.pl

 

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Marcin Minkowicz

tel. 77/ 4312 144 w.29

e-mail:informatyk@kamiennik.pl

 

Bogusława Zapotoczna-Pająk

tel. 77/ 4312 144 w.18

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Specyfikacja zamówienia.pdf (48,45KB)

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.doc (34,50KB)

DOCZałącznik nr 3 do zapytania oferetowego - Wzór umowy.doc (34,00KB)