Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"

OŚ.6220.5.2015.MŁ

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

            Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U, z 2013 r. poz.1235, z poźn. zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wójta Gminy Kamiennik decyzji Nr OŚ.6220.5.2015.MŁ z dnia 25.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr 390/5, obręb Kamiennik”.

Decyzja została wydana dla inwestora- Spółki ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O. ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowanej przez Panią Łucję Koroluk- Szek.

            Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

            Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowanie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik oraz w miejscu realizacji inwestycji.

 

 

  Wójt Gminy Kamiennik

  /-/ Kazimierz Cebrat