Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2016

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2016 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr XXV-131-16 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (723,70KB)

PDF    Uchwała Nr XXV-130-16 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (227,14KB)

PDF    Uchwała Nr XXV-129-16 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf (228,48KB)

PDF    Uchwała Nr XXV-128-16 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu.pdf (307,48KB)

PDF    Uchwała Nr XXIV-127-16 z dn. 24.11.2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf (276,02KB)

PDF    Uchwała Nr XXIV-126-16 z dn. 24.11.2016 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zmiany granic miasta Opola kosztem okolicznych gmin.pdf (25,63KB)

PDF    Uchwała Nr XXIV-125-16 z dn. 24.11.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (15,17KB)

PDF    Uchwała Nr XXIV-124-16 z dn. 24.11.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf (259,10KB)

PDF    Uchwała Nr XXIV-123-16 z dn. 24.11.2016 r. w sprawie opłaty targowej.pdf (105,95KB)

PDF    Uchwała Nr XXIV-122-16 z dn. 24.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf (675,49KB)

PDF    Uchwała Nr XXIV-121-16 z dn. 24.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf (113,34KB)

PDF    Uchwała Nr XXIII-120-16 z dn. 27.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (227,29KB)

PDF    Uchwała Nr XXIII-119-16 z dn. 27.10.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (18,77KB)

PDF    Uchwała Nr XXIII-118-16 z dn. 27.10.2016 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do rozpatrzenia skragi.pdf (94,37KB)

PDF    Uchwała Nr XXIII-117-16 z dn. 27.10.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (112,84KB)

PDF    Uchwała Nr XXIII-116-16 z dn. 27.10.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (92,75KB)

PDF    Uchwała Nr XXIII-115-16 z dn. 27.10.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (93,87KB)

PDF    Uchwała Nr XXIII-114-16 z dn. 27.10.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2017 rok.pdf (88,72KB)

PDF    Uchwała Nr XXIII-113-16 z dn. 27.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego.pdf (62,64KB)

PDF    Uchwała Nr XXII-112-16 z dn. 29.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf (489,88KB)

PDF    Uchwała Nr XXII-111-16 z dn. 29.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (168,93KB)

PDF    Uchwała Nr XXII-110-16 z dn. 29.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf (163,47KB)

PDF    Uchwała Nr XXII-109-16 z dn. 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (24,08KB)

PDF    Uchwała Nr XXI-108-16 z dn. 8.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.pdf (341,02KB)

PDF    Uchwała Nr XXI-107-16 z dn. 8.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (382,79KB)

PDF    Uchwała Nr XXI-106-16 z dn. 8.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice.pdf (509,98KB)

PDF    Uchwała Nr XXI-105-16 z dn. 8.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz.pdf (348,54KB)

PDF    Uchwała Nr XXI-104-16 z dn. 8.09.2016 r. w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf (91,57KB)

PDF    Uchwała Nr XXI-103-16 z dn. 8.09.2016 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do rozpatrzenia skargi.pdf (95,35KB)

PDF    Uchwała Nr XXI-102-16 z dn. 8.09.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (94,91KB)

PDFUchwała Nr XX-101-16 z dn. 30.06.16 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (121,68KB)

PDFUchwała Nr XX-100-16 z dn. 30.06.16 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (16,01KB)

PDFUchwała Nr XX-99-16 z dn. 30.06.2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.pdf (93,79KB)

PDFUchwała Nr XX-98-16 z dn. 30.06.2016 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.pdf (94,54KB)

PDFUchwała Nr XX-97-16 z dn. 30.06.16 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2015 rok.pdf (15,07KB)

PDFUchwała Nr XX-96-16 z dn. 30.06.16 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 r..pdf (21,14KB)

PDFUchwała Nr XIX-95-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Kamiennik a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (31,88KB)

PDFUchwała Nr XIX-94-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (306,57KB)

PDFUchwała Nr XIX-93-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki.pdf (5,77MB)

PDFUchwała Nr XIX-92-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce.pdf (3,16MB)

PDFUchwała Nr XIX-91-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża.pdf (2,87MB)

PDFUchwała Nr XIX-90-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2015.pdf (21,51KB)

PDFUchwała Nr XIX-89-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (452,54KB)

PDFUchwała Nr XIX-88-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (89,27KB)

PDFUchwała Nr XIX-87-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.pdf (112,20KB)

PDFUchwała Nr XIX-86-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (399,46KB)

PDFUchwała Nr XIX-85-16 z dn. 2.06.2016 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf (231,71KB)

PDFUchwała Nr XIX-84-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.pdf (16,36KB)

PDFUchwała Nr XIX-83-16 z dn. 2.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (24,10KB)

PDFUchwała Nr XVIII-82-16 z dn. 28.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf (461,83KB)

PDFUchwała Nr XVIII-81-16 z dn. 28.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (58,83KB)

PDFUchwała Nr XVIII-80-16 z dn. 28.04.2016 r. - w sprawie wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf (116,14KB)

PDFUchwała Nr XVIII-79-16 z dn. 28.04.2016 r. - w sprawie wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf (116,55KB)

PDFUchwała Nr XVII-78-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (211,00KB)

PDFUchwała Nr XVII-77-16 z dn. 3.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf (464,12KB)

PDFUchwała Nr XVII-76-16 z dn. 3.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (84,41KB)

PDFUchwała Nr XVII-75-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych.pdf (30,33KB)

PDFUchwała Nr XVII-74-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf (106,50KB)

PDFUchwała Nr XVII-73-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Kamiennik.pdf (197,72KB)

PDFUchwała Nr XVII-72-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie przystąpienia do inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (24,53KB)

PDFUchwała Nr XVII-71-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Kamiennik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim.pdf (17,28KB)

PDFUchwała Nr XVI-70-16 z dn. 28.01.2016 r. w sprawie wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf (116,16KB)

PDFUchwała Nr XVI-69-16 z dn. 28.01.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (97,54KB)

PDFUchwała Nr XVI-68-16 z dn. 28.01.216 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy.pdf (43,56KB)

PDFUchwała Nr XVI-67-16 z dn. 28.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (21,35KB)

PDFUchwała Nr XVI-66-16 z dn. 28.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Rady Gminy Kamiennik.pdf (343,80KB)