Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018

Rejestr Uchwał Rady Gminy Kamiennik stanowiących prawo miejscowe

Kadencja 2014 - 2018

 

Lp.

Uchwała Nr

Rady Gminy Kamiennik

z dnia

w sprawie

Ogłoszenie uchwały

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

1.

 

Nr IV/9/15

15 września 2015 r.

 

uchwały budżetowej na 2015 rok.

 

poz. 158

z dnia 20.01.2015 r.

 

 

2.

 

Nr VI/12/15

24 lutego 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

 

poz. 513

z dnia 05.03.2015 r.

 

 

3.

 

Nr VI/13/15

24 lutego 2015 r.

 

określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik.

 

 

poz. 522

z dnia  06.03.2015 r.

 

4.

 

Nr VI/14/15

24 lutego 2015 r.

 

Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik.

 

poz. 514

z dnia 05.03.2015 r.

 

5.

 

Nr VII/18/15

23 kwietnia 2015 r.

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary.

 

 poz.  1236

z dnia 18.05.2015 r.                                      

 

6.

 

Nr VII/20/15

23 kwietnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

 

poz. 1166

z dnia 08.05.2015 r.

 

 

7.

 

Nr VII/25/15

23 kwietnia 2015 r.

 

poboru  podatków w drodze inkasa.

 

poz. 1062

z dnia 30.04.2015 r.

 

 

8.

 

Nr X/33/15

25 czerwca 2015 r.

 

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok..

 

poz. 1644

z dnia 07.07.2015 r.

 

 

9.

 

Nr XI/39/15

03 września 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

 

poz. 1951

z dnia 11.09. 2015 r.

 

10.

 

XII/41/15

22 października 2015 r.

 

 zmiany statutu .

 

poz. 2269

z dnia  29.10. 2015 r.

 

11.

 

XII/44/15

22 października 2015 r.

 

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

 

poz. 2305

z dnia 2.11..2015  r.

 

12.

 

XII/45/15

22 października 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku w drodze inkasa

 

poz.2270

z dnia  29.10. 2015 r.

 

13.

 

XII/46/15

22 października 2015 r.

 

 określenia  wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2016 rok.

 

poz.2271

z dnia 29.10.2015

 

14.

 

XII/47/15

22 października 2015 r.

 

określenia   wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

 

poz.2272

z dnia 29.10.2015 r.

 

15.

 

XII/48/15

22 października 2015 r.

 

opłaty targowej

 

poz. 2273

z dnia 29.10.2015 r.

 

 

16.

 

 

XII/49/15

22 października  2015 r.

 

 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

 

poz. 2274

z dnia 29.10.2015 r.

 

17.

 

 

 

 

XII/50/15

22 października 2015 r.

 

wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

poz. 2368

z dnia 5.11.2015 r.

 

 

 

18.

 

XIII/55/15

26 listopad 2015r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015

 

poz.3041

z dnia 14.12.2015r.

 

19.

 

XIV/58/15

10 grudnia 2015r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej

 

poz.3116

z dnia18.12.2016

 

 

20.

 

XV/60/15

29 grudnia 2015r.

 

zmiany uchwały

 

poz. 35

z dnia 05.01.2016

 

 

21

 

XV/62/15

29 grudnia 2015r.

 

określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

 

poz. 36

z dnia 05.01.2016r.

 

22

 

XV/65/15

29 grudnia 2015r.

 

uchwały budżetowej na 2016 rok

 

poz. 99

z dnia 11.01.2016r.

 

 

23

 

XVI/66/16

28 stycznia 2016r.

 

ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Kamiennik

 

poz. 672

z dnia 24.03.2016r.

 

 

24

 

XVII/73/16

3 marca 2016r.

 

uchwalenia regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Kamiennik ze środków budżetu Gminy Kamiennik przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

poz. 610

Z dnia 10.03.2016r.

 

 

 

 

25

 

XVII/74/16

3 marca 2016r.

 

opłaty prolongacyjnej

 

poz. 611

z dnia 10.03.2016r.

 

 

26

 

XVII/77/16

3 marca 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.

 

poz. 646

z dnia 16.03.2016r.

 

 

27

 

XVII/78/16

3 marca 2016r.

 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2016r.

 

poz. 612

z dnia 10.03.2016r.

 

 

 

28

 

XIX/85/16

2 czerwca 2016r.

 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik

 

poz. 1283

z dnia 13.06.2016

 

29

 

XIX/86/16

2 czerwca 2016r.

 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

 

poz. 1284

z dnia 13.06.2016r.

 

30

 

XIX/87/16

2 czerwca 2016r.

 

określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadów oraz wysokości cen za tę usługę

 

 

poz. 1285

z dnia 13.06.2016r.

 

31

 

XIX/88/16

2 czerwca 2016r.

 

 

określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

 

poz. 1286

z dnia 13.06.2016r.

 

32

 

XIX/89/16

2 czerwca 2016r.

 

wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela oraz warunków i tryby

 

 

poz. 1287

z dnia 13.06.2016r.

 

33

 

XX/98/16

30 czerwca 2016r.

 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020

 

 

poz. 1494

z dnia 06.07.2016r.

 

 

34

 

XX/99/16

30 czerwca 2016r.

 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  dla osób objętych wieloletnim programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiana  na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej

 

 

poz. 1495

z dnia 30.06.2016r.

 

35

 

XXII/110/16

29 września 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

 

poz. 2002

z dnia 06.10.2016r.

 

36

 

XXII/112/16

29 września 2016r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

 

poz. 2126

z dnia 17.10.2016r.

 

37

 

XXIII/120/16

27 października 2016r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

 

poz. 2359

z dnia 10.11.2016r.

 

38

 

XXIV/121/16

24 listopada 2016r.

 

 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

 

poz. 2517

z dnia 01.12.2016r.

 

39

 

XXIV/122/16

24 listopada 2016r.

 

 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

 

poz. 2518

z dnia 01.12.2016r.

 

40

 

XXIV/123/16

24 listopada 2016r.

 

 

opłaty targowej

 

poz. 2519

z dnia 01.12.2016r.

 

41

 

XXIV/124/16

24 listopada 2016r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

poz. 2520

z dnia 01.12.2016r.

 

42

 

 

XXIV/127/16

24 listopada 2016r.

 

zmiany w budżecie

 

poz. 2671

z dnia 09.12.2016r.

 

 

43

 

 

XXV/128/16

29 grudnia 2016r.

 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania

 

poz. 2902

z dnia 30.12.2016r.

 

44

 

 

XXV/129/16

29 grudnia 2016r.

 

 

zmiany w budżecie

 

poz. 195

z dnia 12.01.2017r.

 

45

 

 

XXV/131/16

29 grudnia 2016 r.

 

uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 252

z dnia 18.01.2017r.

 

 

46

 

 

XXVI/133/17

10 lutego 2017 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 622

z dnia 02.03.2017r.

 

47

 

 

XXVI/135/17

10 lutego 2017 r.

 

 

opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik

 

 

poz. 514

z dnia 16.02.2017r.

 

48

 

 

XXVII/142/17

29 marca 2017 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 1224

z dnia 13.04.2017r.

 

49

 

 

XXVII/147/17

29 marca 2017 r.

 

 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

poz. 1091

z dnia 07.04.2017r.

 

50

 

XXVII/148/17

29 marca 2017 r.

 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik
w 2017 r.

 

 

poz. 1162

z dnia 10.04.2017r.

 

51

 

XXVII/149/17

29 marca 2017 r.

 

 

określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Kamiennik

 

poz. 1066

z dnia 06.04.2017r.

 

52

 

 

XXVIII/152/17

25 maja 2017 r.

 

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik

 

poz. 1665

z dnia 14.06.2017 r.

 

53

 

 

XXVIII/153/17

25 maja 2017 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 1615

z dnia 08.06.2017 r.

 

54

 

 

XXIX/154/17

22 czerwca 2017 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 

poz. 1716

z dnia 27.06.2017 r.

 

55

 

 

XXIX/154/17

22 czerwca 2017 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 1781

z dnia 03.07.2017 r.

 

56

 

 

XXX/159/17

31 lipca 2017 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 2107

z dnia 11.08.2017 r.

 

57

 

 

XXXI/162/17

24 sierpnia 2017 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 2183

z dnia 06.09.2017 r.

 

58

 

 

XXXII/165/17

19 października 2017 r.

 

 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 

poz. 2602

z dnia 25.10.2017 r.

 

59

 

 

XXXII/166/17

19 października 2017 r.

 

 

opłaty targowej

 

poz. 2603

z dnia 25.10.2017 r.

 

60

 

 

XXXII/167/17

19 października 2017 r.

 

 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

 

poz. 2604

z dnia 25.10.2017 r.

 

61

 

 

XXXII/175/17

19 października 2017 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 2630

z dnia 31.10.2017 r.

 

62

 

 

XXXIII/178/17

30 listopada 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

poz. 3184

z dnia 12.12.2017 r.

 

 

63

 

XXXIV/187/17

21 grudnia 2017 r.

uchwały budżetowej na 2018 rok

poz. 44

z dnia 04.01.2018 r.

 

64

 

XXXV/188/18

22 lutego 2018 r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2018 r.

poz. 555

z dnia 01.03.2018 r.

 

65

 

XXXV/189/18

22 lutego 2018 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

poz. 556

z dnia 01.03.2018 r.

 

67

 

XXXV/192/18

22 lutego 2018 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie

poz. 744

z dnia 15.03.2018 r.

 

68

 

XXXV/194/18

22 lutego 2018 r.

zmiany w budżecie

poz. 635

z dnia 07.03.2018 r.

 

69

 

XXXVI/197/18

22 marca 2018 r.

podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

poz. 881

z dnia 30.03.2018 r.

 

70

 

XXXVI/198/18

22 marca 2018 r.

podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych

poz. 882

z dnia 30.03.2018 r.

 

71

 

XXXVI/201/18

22 marca 2018 r.

 zmiany w budżecie

poz. 972

z dnia 04.04.2018 r.

 

72

 

XXXVII/206/18

10 maja 2018 r.

zmiany w budżecie

poz. 1538

z dnia 18.05.2018 r.

 

73

XXXVIII/211/18

21 czerwca 2018

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik

poz. 1899

z dnia 29.06.2018

 

74

 

XXXVIII/212/18

21 czerwca 2018

w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli

poz. 1875

z dnia 28.06.2018

 

75

 

XXXVIII/215/18

5 lipca 2018

w sprawie zmiany budżetu gminy

poz. 1975

z dnia 05.07.2018

 

76

 

XXXIX/218/18

23 sierpnia 2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik

poz. 2376

z dnia 04.09.2018

 

77

 

XXXIX/219/18

23 sierpnia 2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik

poz. 2377

z dnia 04.09.2018

 

78

 

XXXIX/220/18

23 sierpnia 2018

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kamiennik

poz. 2378

z dnia 04.09.2018

 

79

 

XXXIX/221/18

23 sierpnia 2018

w sprawie zmiany uchwały

poz. 2379

z dnia 04.09.2018

 

80

 

XXXIX/223/18

23 sierpnia 2018

w sprawie zmiany w budżecie

poz. 2380

z dnia 04.09.2018

 

81

 

XL/229/18

27 września 2018

w sprawie zmiany budżetu gminy

poz. 2780

z dnia10.10.2018

 

82

 

XL/231/18

27 września 2018

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik

poz. 2716

z dnia 05.10.2018

 

83

 

XLI/235/18

18 października 2018

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik

poz. 2938

z dnia 26.10.2018

 

84

 

 

XLI/237/18

18 października 2018

 

w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany uchwały

 

poz. 2997

z dnia 30.10.2018