Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym

WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

 •  wykształcenie o profilu  ekonomicznym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie w pracy  w księgowości

2. Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych oraz innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości jst, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sporządzanie, przyjmowanie oraz kontrolowanie dokumentów księgowych wpływających i wychodzących z księgowości,
 • przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie wydatków do zatwierdzenia,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków (w tym syntetyka w zakresie księgowości podatkowej), funduszy celowych, dochodów własnych, depozytów i innych rachunków bankowych posiadanych przez gminę,
 • prowadzenie księgowości analitycznej, 
 • terminowe i prawidłowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych statystycznych i opisowych,          
 • terminowe rozliczanie udzielanych dotacji oraz dochodzenie należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,   naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
 • inne zlecone przez zwierzchników.

 

       4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenia zawodowe,
 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

       5. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  18 września 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 214 r.  poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.  poz.1202).

Wójt Gminy Kamiennik
Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)