Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KAMIENNIKU OGŁASZA  PONOWNY  NABÓR  NA  STANOWISKO  PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

48-388 Kamiennik, ul. T.Kościuszki 2/3

tel/fax. 77 4312300

e-mail: amieops@op.pl

 

I. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku.

4.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:   

  1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  •  ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika     socjalnego – praca socjalna  na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie.

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz     Internetu.

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.

3.Umiejętność pracy w zespole.

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne.

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

2.Praca socjalna.

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.

4. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia).

5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)”.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18 września 2015 roku do godz. 13.00 w siedzibie GOPS w Kamienniku lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48-388 Kamiennik ul. T.Kościuszki 2/3.

Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.

VIII. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na stronie internetowej GOPS.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 21.09.2015 r. o godz. 1000.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774312300.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kamiennik.pl oraz na stronie GOPS Kamiennik.

 

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.    

Maria Urbańczyk
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienniku