Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 1. działka nr 122/1 o pow. 0,32  ha nie zabudowana zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038797/2 położona w Kłodoboku . Zgodnie z planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kłodobok działka ta stanowi teren  istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i  sadowniczych  oraz teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Wolne od obciążeń.
  Wartość działki wynosi  20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych w tym 23%VAT od części działki przeznaczonej zgodnie z planem pod zabudowę.
  Sprzedaż w drodze przetargu.
 2. działka nr  669/1 o pow. 0,03 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/38798/9 położona w  Lipnikach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Lipniki działka ta  stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oraz tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych . Wolna od obciążeń.
  Sprzedaż w drodze  bez przetargu na poprawienie warunków posiadanych nieruchomości.
  Wartość  nieruchomości  1600 zł słownie: jeden tysiąc sześćset złotych + 23% VAT
 3. działka nr 222/3 o pow. 0,01 ha zapisana w księdze w księdze wieczystej OP1N/00038929/7 położona w Szklarach. Zgodnie z planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Szklary oznaczona jest jako teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej (zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym. Wolna od obciążeń.
  Wartość działki 2 300 zł słownie: dwa tysiące trzysta złotych +23% VAT.
  Sprzedaż w drodze bez przetargowej na rzecz właściciela budynku.
 4. działka nr 685/8 o pow. 0,06 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038929/7 położona w Szklarach. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik w części dot. wsi Szklary oznaczona jest jako teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych. Wolna od obciążeń.
  Wartość działki wynosi 2 000 zł słownie: dwa tysiące złotych.
 5. działka nr 251/2 o pow. 0,0073 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/000 położona w Kamienniku.
  Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik dot. wsi Kamiennik działka stanowi teren istniejącej szkoły podstawowej. Działka wolna od obciążeń.
  Wartość działki wynosi 1 000 zł + 23% VAT słownie: jeden tysiąc złotych.
  Sprzedaż działki następuje w drodze bez przetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 253.
 6. działka nr 512/2 o pow. 0,04 ha  zapisana w księdze wieczystej OP1N/00038836/8  położona w Kamienniku . Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik dot. wsi Kamiennik stanowi teren istniejących i projektowanych dróg dla obsługi terenów zabudowanych oraz dojazdów do użytków rolnych. Wolna od obciążeń.
  Wartość działki 5 000 zł + 23% VAT słownie: pięć tysięcy złotych.
  Sprzedaż w drodze bez przetargowej na poprawę  warunków działki nr418/1 i 420/3

Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty wywieszenia wykazu/ /23.07.2015 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl.