Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kamienniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2015 r.

1.Wymagania konieczne:
            a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
            b) korzystanie z pełni praw publicznych,
            c) nieposzlakowana opinia,
            d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
            f) wykształcenie;

 • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy
 • z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej 3 letni, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.


            g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
                 rodzicielska nie jest jej/ jemu zawieszona ani ograniczona,
            h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią/ niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów
    normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

 • współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
 • pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
 • pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
 • merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
 • motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania - zgodnie z planem pracy ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie
wykonywać usługi także poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.


5.Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
            List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn.zm.)”.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
g) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
i) Kopia dowodu osobistego,
j) Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
 


6. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku, przy ul. T.Kościuszki 2/3 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Rodziny” należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 2/3
48-388 Kamiennik

w terminie do 21.08.2015 r.
(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15)