Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu

Zaproszenie do złożenia oferty

na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Remont lokalu w budynku gminnym w Kamienniku.”

 

1. Zamawiający:

Gmina Kamiennik reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

tel. 77 4312144, faks 77 4312196.

 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) .

Realizacja inwestycji w 2015 roku.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredyt w walucie polskiej do wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100)  na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji.

Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont lokalu w budynku gminnym w Kamienniku”.

1) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

2) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy.

3) Uruchomienie transz kredytu przez Wykonawcę następować będzie na wniosek Zamawiającego w wysokości i terminie określonym przez Zamawiającego (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przedłożenia wniosku o wypłatę na konto wskazane przez Zamawiającego) zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

4) Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu. Zamawiający z powyższych tytułów nie poniesie dodatkowych kosztów.

6) W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą tylko za okres do terminu spłaty.

7) W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.

8) Wcześniejsza spłata całości bądź części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia.

9) W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą do dnia dokonania w/w transakcji.

10) Dopuszcza się możliwość refinansowania wydatków jak również niewykorzystania w całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami przy czym Zamawiający powiadomi wykonawcę o refinansowaniu kredytu jak również niewykorzystaniu w całości kredytu w trybie przewidzianym dla wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu.

11) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.

12) Opis sposobu obliczania oprocentowania – kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawka referencyjna liczona będzie jako średnia arytmetyczna WIBORu 1 M dla depozytów jednomiesięcznych z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.

13) Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu a każdy dzień za 1/365 część roku.

14) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy czym:

- pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,

- ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.

15) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego

miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone od faktycznie wykorzystanego kredytu. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności odsetek.

16) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej a także prowizji od udzielonego kredytu ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu.

17) Spłata kredytu będzie następować w 16 kwartalnych ratach, przy czym spłata pierwszej raty kapitałowej wykorzystanego kredytu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2016 r.

18) Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym   w umowie kredytu.

19) Płatności rat kapitałowych o których mowa w pkt. 17) mogą ulec przesunięciu, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek winien być złożony u Wykonawcy (w banku) najpóźniej 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy.

Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej Wykonawca dokona stosownego przeliczenia tabeli spłat rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczenie terminu płatności. Z tytułu w/w czynności opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat  ani prowizji.

20) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

21) Kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, przy czym umowa musi obejmować istotne zapisy zawarte w niniejszym zaproszeniu i nie może wykraczać poza jego postanowienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia przez Wykonawcę do oferty wzoru umowy, która obowiązuje w danej instytucji, pod warunkiem, że wzór umowy Wykonawcy będzie zawierał zapisy zgodne z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

22) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kredytu w sytuacji gdy nie dojdzie do realizacji zadania będącego przedmiotem kredytowania. O rezygnacji z kredytu oraz przyczynie rezygnacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 14 dni. Z powyższego tytułu zamawiający nie poniesie żadnych kar ani kosztów.

23) Wyliczenia oferowanej ceny w PLN  wykonawca dokona na podstawie stawki WIBOR 1 M – 1,66 % z dnia 30.06.2015 r. i marży banku.

 

3.  Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69, telefonicznie pod nr telefonu 77 43 12 144 wew. 25,  bądź w formie elektronicznej - adres e-mail: skarbnik.kamiennik@op.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest skarbnik gminy Krystyna Żukowska

 

4. Termin wykonania zamówienia:

1. Termin rozpoczęcia: data postawienia kredytu do dyspozycji – od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia: termin spłaty kredytu - 31.12.2020 r.

 

5, Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) Formularz ofertowy – wg  wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej,

2) Wzór umowy proponowany przez Wykonawcę.

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Kamienniku do dnia 30.07.2015 r.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat


DOCZałącznik nr 1 - wzór oferty.doc (34,00KB)