Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamiennik

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z dn. 24.10.2013 r., poz.1235 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania  na środowisko.
Do sporządzania w/w projektów przystąpiono na podstawie uchwał  Rady Gminy Kamiennik:

  • Nr VII/15/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce;
  • Nr VII/16/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża;
  • Nr VII/17/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki.

 

W sprawie przystąpienia do sporządzania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik,

2) ustnie do protokołu w referacie ds. gospodarki przestrzennej, Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik, pok. nr 3,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: ugkam69@interia.pl.

Uwaga/wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu którego dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik