Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu

INFORMACJA ROCZNA WÓJTA GMINY KAMIENNIK

ZA 2014 ROK

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przedstawiam informację roczną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za 2014 rok :

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

14 985 326,77

14 870 753,53

99,24

     A.1. Dochody bieżące

14 327 054,77

14 171 590,58

98,91

     A.2.Dochody majątkowe

658 272,00

699 162,95

106,21

B.  WYDATKI

16 749 709,77

15 867 982,08

94,74

      B.1. Wydatki bieżące

13 662 885,77

12 892 795,41

94,36

      B.2. Wydatki majątkowe

3 086 824,00

2 975 186,67

96,38

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

- 1 764 383,00

- 997 228,55

56,52

 

  1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 266 419,26 zł, w tym:

      1)   w ramach wydatków bieżących       –   37 418,63 zł,

      2)   w ramach wydatków majątkowych  – 229 000,63 zł (na zasadzie refinansowania poniesionych wydatków).

 

  1. Kwota zobowiązań wymagalnych: brak zobowiązań wymagalnych.

 

  1. Kwoty dotacji:
  1. otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 232 532,87 zł, w tym:

-     Samorząd Województwa Opolskiego   -  228 432,87 zł,

  • Powiat Nyski                                        -     4 100,00 zł.
  1. udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 19 976,58 zł, w tym:

             -      Powiat Nyski                                        -  20 000,00 zł       

  1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: brak udzielonych poręczeń.

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz  udzielono pomocy publicznej zamieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.pdf (19,88KB)

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (czynsze).pdf (26,45KB)

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (odpady).pdf (16,54KB)