Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik

OŚ.6220.5.2014.MŁ

 

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

      Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.):

 1. Zawiadamiam, że na wniosek Spółki ZEMIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzantów 4 w Ożarowie Mazowieckim reprezentowanej przez Panią Łucję Koroluk- Szek zostało wszczęte postępowanie z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr 390/5, obręb Kamiennik”.
 2. Inwestycja, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), kwalifikowana jest jako zadanie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1 pkt 80 (instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów).
 3. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kamiennik.
 4. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
 5. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie.
 6. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o:
  1. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku, w godz. 715- 1515,
  2. możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 7. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kamiennik przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kamienniku (http://bip.kamiennik.pl/) oraz w miejscu realizacji inwestycji.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

  /-/ Kazimierz Cebrat