Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego

Kamiennik, dn. 02.04.2015r.

OŚ.6220.1.2015.MŁ

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz, U, z 2013 r. poz.1235, z poźn. zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wójta Gminy Kamiennik decyzji Nr OŚ.6220.1.2015.MŁ z dnia 02.04.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 43/2 km 2 obręb Cieszanowice, gmina Kamiennik, powiat nyski.

Decyzja została wydana dla inwestora- Gminy Kamiennik z siedzibą przy ul. 1 Maja 69 w Kamienniku, reprezentowanej przez Pana Waldemara Jaworskiego, Winów ul. Ligudy 12a, 46-060 Prószków,

            Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

            Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowanie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Cieszanowice.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat