Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kamiennik, dnia 01.04.2015 r.

OŚ.6220.1.2013.MK

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

            Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 oraz 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm. ) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 01.04.2015 r. zostało wydane postanowienie znak: OŚ.6220.1.2013.MK, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW”, wszczęte z wniosku Inwestora: BURANTUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Od niniejszego postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

            Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku, w godz. 715-1515.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kamienniku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku oraz tablicach ogłoszeń sołectw w Wilamowicach, Kamienniku oraz Chocieborzu, a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf (32,22KB)