Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz, U, z 2013 r. poz.1235, z poźn. zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wójta Gminy Kamiennik decyzji Nr OŚ.6220.4.2014.MŁ z dnia 09.01.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki” zlokalizowanego na działce o nr ew. 152/2 k.m.2 obręb Chociebórz, gmina Kamiennik, powiat nyski.

Decyzja została wydana dla inwestora- spółki AGROHOP Sp. z o.o. Okopy 11, 48-316 Łambinowice.

            Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

            Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Chociebórz.

 

 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat