Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o unieważnieniu 
czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty .

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik”.

Działając na podstawie art. 7 i art.181 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik” dokonanej w dniu 25.11.2014 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Po zakończeniu czynności ponownej oceny i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie przekaże zawiadomienie o wyniku oceny wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Uzasadnienie :

Dnia 01.12.2014 r. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy Veolia Usługi dla Środowiska Sp. z o.o. ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce, Oddział w Krapkowicach, ul.Piastowska 38, 47-303 Krapkowice, informację o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności zamawiającego oraz zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Wnosząc informację Wykonawca przekazał Zamawiającemu, że wybrana oferta jako najkorzystniejsza zawiera rażąco niską cenę a Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Stąd też, nie chcąc narazić się na zarzut przeprowadzenia postępowania z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowił unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym przystępuje do ponownego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu

 

                                                                                          Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                    /-/ Kazimierz Cebrat